Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 293

Номер на тръжна процедура: 293

Продавач: Земинвест ЕАД

Населено място: гр. Карнобат

Област: Бургас

Описание: Поземлен имот № 301048 с площ 11,721 дка, с начин на трайно ползване „Стопански двор“, в землището на гр. Карнобат, ЕКАТТЕ 36525, община Карнобат, област Бургас, при граници: имот № 000105, имот № 301049, имот № 301047, имот № 000113, съгласно Нотариален акт за собственост върху недвижим имот – констативен № 132, том пети, рег. № 3630, дело 642 от 2015 г. на Нотариус Нели Стоянова – рег.№ 570 на НК с район на действие РС Карнобат, а съгласно скица на поземлен имот № 15-768814-24.08.2020 г., издадена от СГКК – гр. Бургас Поземлен имот с идентификатор 36525.301.48, с адрес: гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-703/14.03.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.04.2019 г.; площ: 11 720 кв. м.; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: за стопански двор; категория на земята: 0; съседи: 36525.301.47, 36525.109.113, 36525.104.105, 36525.301.49.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 14.07.2021

Начален час на търга: 16:00

Крайна дата за подаване на документи: 09.07.2021

Валидност на процедурата: 29.07.2021

Идентификатор на имота: 36525.301.48

Индивидуализация на обекта:

Площ: 11720.00

Местонахождение на имота: гр. Карнобат

Начална тръжна цена: 58605.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 600.00 лв. без ДДС

Депозит: 5861.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи