Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 292

Номер на тръжна процедура: 292

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: гр. Бургас, ул. "Славянска" № 3

Област: Бургас

Описание: СОС с идентификтор 07079.618.68.1.5 със застр.площ 133,59 по КККР на гр. Бургас, ул. "Славянска" № 3, брой нива на обекта: 2, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, разположен на етажи 1-2, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху ПИ с идентификатор 07079.618.68, актуван с АЧДС № 10277/12.01.2021г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 16.06.2021

Начален час на търга: 15:30

Крайна дата за подаване на документи: 11.06.2021

Валидност на процедурата: 20.07.2021

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 133.59

Местонахождение на имота: гр. Бургас, ул. "Славянска" № 3

Начална тръжна цена: 159000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1700.00 лв. без ДДС

Депозит: 5000.00 лв. без ДДС