Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 291

Номер на тръжна процедура: 291

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: гр. Бургас, ул. "Славянска" № 3

Област: Бургас

Описание: СОС с идентификатор 07079.618.68.1.3 със застр.площ 99,89 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ул. "Славянска" № 3, ет.1, брой нива н аобекта:1, с предназначение: жилище, апартамент, разположен на етаж 1, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху ПИ с идентификатор 07079.618.68, както и с прилежащи части: склад с площ 8,60 кв.м., актуван с АЧДС № 10277/12.01.2021г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 14.06.2021

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи: 09.06.2021

Валидност на процедурата: 20.07.2021

Идентификатор на имота: 07079.618.68.1.3

Индивидуализация на обекта:

Площ: 99.89

Местонахождение на имота: гр. Бургас, ул. "Славянска" № 3

Начална тръжна цена: 119000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1300.00 лв. без ДДС

Депозит: 5000.00 лв. без ДДС