Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 290

Номер на тръжна процедура: 290

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: гр. Бургас, ул. "Славянска" № 3

Област: Бургас

Описание: СОС с идентификатор 07079.618.68.1.2 със застр.площ 111,66 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ул. "Славянска" № 3, брой нива на обекта:1, с предназначение: жилище, апартамент, разположен на етаж:0, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху ПИ с идентификатор 07079.618.68, актуван с АЧДС № 10277/12.01.2021г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 16.06.2021

Начален час на търга: 10:30

Крайна дата за подаване на документи: 11.06.2021

Валидност на процедурата: 20.07.2021

Идентификатор на имота: 07079.618.68.1.2

Индивидуализация на обекта:

Площ: 111.66

Местонахождение на имота: гр. Бургас, ул. "Славянска" № 3

Начална тръжна цена: 133000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1500.00 лв. без ДДС

Депозит: 5000.00 лв. без ДДС