Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 286

Номер на тръжна процедура: 286

Продавач: „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Населено място: с.Неофит Рилски

Област: Варна

Описание: ОБОСОБЕНА РЕАЛНА ЧАСТ заемаща част от първи етаж от триетажна сграда, находяща се в с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, обл. Варна, построена в парцел № VI /шест/, кв.24 /двадесет и четири/ по плана на селото, със застроена площ от 43.95 /четиридесет и три цяло деветдесет и пет стотни/ кв.м, състояща се от: чакалня, нк ПТТС и склад, както и 12.3068 % /дванадесет цяло три хиляди шестдесет и осем хилядни/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавно място при граници: двор, общи части на сградата, помещения на „БТК“ ЕАД и кметство.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 15.06.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 10.06.2021

Валидност на процедурата: 11.07.2021

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 43.95

Местонахождение на имота: с.Неофит Рилски

Начална тръжна цена: 16000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 800.00 лв. без ДДС

Депозит: 1600.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи