Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 281

Номер на тръжна процедура: 281

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: гр.Долна Баня

Област: Софийска област

Описание: 1. НИВА с площ 8.281 дка /осем декара двеста осемдесет и един квадратни метра/, седма категория на земята при неполивни условия, находяща се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, в местността „ЯЙКЪНА”, съставляваща имот № 128012 /сто двадесет и осем хиляди и дванадесет/ по плана на земеразделяне на същото землище при граници и съседи: имот № 128066- индвид. застрояване на „Голф Клуб Ибър” АД, имот № 119164 полски път на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот N2 119093- индвид. застрояване на „Яйкъна ре” ЕАД, имот № 000826- язовир на Община град Долна баня, имот6 № 000494- канал на Община град Долна баня, имот № 128071- нива на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 128070- нива на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 128070- нива на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 128069- нива на „Яйкъна Ре” ЕАД и имот N2 000745полски път на „Яйкъна Ре” ЕАД, ведно с правото на строеж и/или построените в него сгради. Имотът е образуван от имот № 128003. Ограничения при ползване на имота, основания: Електропровод 20 kV. на 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност; 2. НИВА с площ 6.289дка /шест декара двеста осемдесет и девет квадратни метра/, седма категория на земята при неполивни условия, находяща се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, в местността „ЯЙКЪНА”, съставляваща имот № 128048 /сто двадесет и осем хиляди четиридесет и осми/ по плана на земеразделяне на същото землище при граници и съседи: имот № 128047- нива на „Яйкъна Ре” ЕАД, ведно с правото на строеж и/или построените в него сгради. Имотът е образуван от имот № 128008; 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: пасище, мера, с площ от 15.946 дка /петнадесет декара деветстотин четиридесет и шест квадратни метра/, находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността „ЯЙКЪНА”, съставляващ имот № 118073 /сто и осемнадесет хиляди седемдесет и трети/ по плана за земеразделяне на землището на град Долна баня, при граници и съседи на имота: имот № 000683- полски път на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 118072 — пасище, мера на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот №118042- истор. местност на община Долна баня, имот № 118041- индивидуално застрояване на „Голф клуб Ибър” АД, имот № 118088- нива на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 118089- нива „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 000669- полски път на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 128033- нива на ,Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 128034- нива на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 119140- нива на „Яйкъна Ре” ЕАД и имот № 000673- полски път на община Долна баня. Имотът е образуван от имот № 118046; 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: нива, с площ от 7.509 дка /седем хиляди петстотин и девет квадратни метра/, находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006 област Софийска, местността „ЯЙКЪНА”, съставляващ имот № 118088 /сто и осемнадесет хиляди и осемдесет и осми/ по плана за земеразделяне на землището на град Долна баня, при съседи на имота: имот № 000669- полски път на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 118041 индивидуално застрояване на „Голф клуб Ибър” АД, имот № 118073- пасище, мера на „Яйкъна Ре” ЕАД и имот № 118089- нива на „Яйкъна Ре” ЕАД, който имот е образуван от имот № 118040 /за същия, видно от писмо изх. № 01-01-73/ 19.05.2015г., има Заповед за одобряване на ПУП-ПЗ № РД-15-1З8/ 22.02.2007г., като имотът е преотреден за жилищни сгради/; 5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: нива, с площ от 7.507 дка /седем декара петстотин и седем квадратни метра/, находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността ЯЙКЪНА”, съставляващ имот № 118089 /сто и осемнадесет хиляди осемдесет и девети/ по плана за земеразделяне на землището на град Долна баня, при граници и съседи на имота: имот № 000669- полски път на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 118088 — нива на „Яйкъна Ре” ЕАД и имот № 118073- пасище, мера на „Яйкъна Ре” ЕАД. Имотът е образуван от имот № 118040, за същия, видно от писмо изх. № 01-01-73/ 19.05.2015г., има Заповед за одобряване на ПУП-ПЗ № РД-15-139/ 22.02.2007г., като имотът е преотреден за жилищни сгради/; 6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: нива, с площ от 4.084 дка /четири декара осемдесет и четири квадратни метра/, седма категория на земята, находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местностга „ЯЙКЪНА”, съставляващ имот 119140 /сто и деветнадесет хиляди сто и четиридесети/ по плана за земеразделяне на землището на град Долна баня, при граници и съседи на имота: имот -№ 128034- нива на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 128035 — индивидуално застрояване на ЕТ „Никола Угринов”, имот № 119141- нива на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 119096- полски път на община Долна баня и имот № 118073- пасище, мера на „Яйкъна Ре” ЕАД. Имотът е образуван от имот № 119001; 7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: нива, с площ от 4.733 дка /четири декара седемстотин тридесет и три квадратни метра/, седма категория на земята, находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността „ЯЙКЪНА”, съставляващ имот № 119141 /сто и деветнадесет хиляди сто четиридесет и първи/ по плана за земеразделяне на землището на град Долна баня, при граници и съседи на имота: имот № 119096- полски път на община Долна баня, имот № 119140- нива на „ Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 128035 — индивидуално застрояване на ЕТ „Никола Угринов” и имот № 119148 нива на „Яйкъна Ре” ЕАД. Имотът е образуван от имот № 119001; 8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: нива, с площ от 7.715 дка [седем декара седемстотин и петнадесет квадратни метра/, седма категория на земята, находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността „ЯЙКЪНА”, съставляващ имот № 119142 /сто и деветнадесет хиляди сто четиридесет и втори/ по плана за земеразделяне на землището на град Долна баня, при граници и съседи на имота: имот № 119097- полски път на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 119148 - нива на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 128046- жилищна територия на „Голф Клуб Ибър” АД, имот № 128051- жилищна територия на „Голф Клуб Ибър” АД и имот № 119143 — нива на „Яйкъна Ре” ЕАД. Имотът е образуван от имот № 119001; 9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: нива, с площ от 7.306 дка /седем декара триста и шест квадратни метра/, седма категория на земята, находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността „ЯЙКЪНА”, съставляващ имот 119143 [сто и деветнадесет хиляди сто четиридесет и трети/ по плана за земеразделяне на землището на град Долна баня, при граници и съседи на имота: имот № 119097 – полски път„по на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 119142 - нива на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 128051 жилищна територия на „Голф Клуб Ибър” АД, имот № 128053- озеленяв. Спорт на „Яйкъна Ре“ № 119144- жилищна територия на „Яйкъна Ре” ЕАД и имот № 119098- полски път на о61+9 град Долна баня. Имотът е образуван от имот № 119001; 10.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: нива, с площ от 4.734 дка /четири декара седемстотин тридесет и четири квадратни метра/, седма категория на земята, находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността „ЯЙКЪНА”, съставляващ имот № 119148 /сто и деветнадесет хиляди сто четиридесет и осми/ по плана за земеразделяне на землището на град Долна баня, при граници и съседи на имота: имот № 128035- индивидуално застрояване на ЕТ „Никола Угринов”, имот № 128046 — жилищна територия на „Голф клуб Ибър” АД, имот N9 119142- нива на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 119096- полски път на община гр. Долна баня и имот № 119141- нива на „Яйкъна Ре” ЕАД. Имотът е образуван от имот № 119001; 11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: нива, с площ от 6.392 дка (шест декара триста деветдесет и два квадратни метра), находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността „ЯЙКЪНА”, съставляващ имот № 128025 /сто двадесет и осем хиляди двадесет и пети/ по плана за земеразделяне на землището на град Долна баня, при граници и съседи на имота: имот № 128024 - индивидуално застрояване на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 128016 — нива на „Училищно настоятелство СОУ „Неофит Рилски”, имот - № 128017- нива на „Училищно наст.- СОУ Неофит Рилски”, имот № 128026- озеленяв. Спорт на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 128027- жилищна територия на „Лазаров Недев” АД и имот № 128030- улица на „Яйкъна Ре” ЕАД, имотът е образуван от имот № 128008, /за същия, видно от писмо изх.№ 01-01-73/ 19.05.2015г., има Заповед за одобряване на ПУП-ПЗ МРД-15-З65/ 23.08.2007г., като имотът е преотреден за жилищно строителство/; 12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: Жилищна територия с площ от 6.028 дка / шест декара двадесет и осем квадратни метра/, находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, община Долна баня, местността „ЯЙКЪНА” съставляващ имот № 119146 (сто и деветнадесет хиляди сто четиридесет и шести) по плана за земеразделяне на землището на град Долна баня, при граници и съседи на имота: имот № 119098- полски път на Община град Долна баня, имот № 119145 — жилищна територия на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 128054- улица на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 119182- улица на „Яйкъна Ре” ЕАД и имот № 119190- индивид. Застрояване на „Голф Клуб Ибър” АД, ведно с правото на строеж и/или построените в него сгради. Имотът е образуван от имот № 119001; 13. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: Жилищна територия с площ от 7.544 дка (седем декара петстотин четиридесет и четири квадратни метра), находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, община Долна баня, местността „ЯЙКЪНА” съставляващ имот № 119144 (сто и деветнадесет хиляди сто четиридесет и четвърти) по плана за земеразделяне на землището на град Долна баня, при граници и съседи на имота: имот № 119098- полски път на Община град Долна баня, имот № 119143 — нива на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 128053- озеленяв.спорт на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 128052 - жилищна територия на „Голф клуб Ибър” АД, имот № 128054- улица на „Айкъна Ре” ЕАД и имот № 119145- жилищна територия на „ Яйкъна Ре” ЕАД, ведно с правото на строеж и/или построените в него сгради. Имотът е образуван от имот № 119001; 14. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ от 8.001 дка (осем декара и един квадратен метър), находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, община Долна баня, местността „МЕРАТА” съставляващ имот N2 133088 (сто тридесет и три хиляди осемдесет осми) по плана за земеразделяне на същото землището, при граници и съседи: имот № 133094 - полски път на Община град Долна баня, имот № 133089 — нива насл. на Никола Спасов Драг имот № 000494-канал на Община град Долна баня, имот № 000244- дере на „Учил Настоятелство СОУ Неофит Рилски” и имот № 133087- нива на Ангел Иванов Сестримски, ведно с правото на строеж и/или построените в него сгради; 15. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно индивидуално застрояване, с площ от 18.001 дка (осемнадесет декара и един квадратен метър) седма категория на земята при неполивни условия, находящ се в землището на град Долна Баня ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, в местността „ЯЙКЪНА”, съставляващ имот № 119030 ( сто и деветнадесет хиляди и тридесети/ по плана за земеразделяне на същото землището, при граници и съседи: имот № 119096- полски път на Община град Долна баня, имот № 119003 — нива на „Яйкъна Ре” ЕАД , имот № 119004- нива на Кръстьо Ангелов Иванов и имот № 119029 — нива на Заприн Борисов Канджички, ведно с правото на строеж и/или построените в него сгради; 16. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ от 5.002 дка /пет декара и два квадратни метра/,находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, община Долна баня, в местността „МЕРАТА” съставляващ имот № 131123 /сто тридесет и една хиляди сто двадесет и трети/по плана за земеразделяне на същото землището, при граници и съседи: имот № 131124- индивид. застрояване на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 131084 — нива на „Училищно настоятелство- СОУ Неофит Рилски”, имот № 131087 - жилищна територия на „Марица Ре” ЕООД и имот № 131099 - полски път на Община град Долна баня. Имотът е образуван от имот № 131088; 17. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ от 5.002 дка / пет декара и два квадратни метра/, находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността „МЕРАТА”, съставляващ имот № 131124 (сто тридесет и една хиляди сто двадесет и четири) по плана за земеразделяне на същото землището, при граници и съседи: имот № 131084 — нива на „Училищно настоятелство — СОУ „Неофит Рилски”, имот № 131123 — индивид. Застрояване на „Яйкъна Ре” ЕАД и имот № 131099 — полски път на Община град Долна баня, ведно с правото на строеж и/или построените в него сгради. Имотът е образуван от имот № 131088; 18. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ от 16.867 дка / шестнадесет декара осемстотин шестдесет и седем квадратни метра/, находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, в местността „ГРОЗДОВА”, съставляващ имот № 119137 (сто и деветнадесет хиляди сто тридесет и седми) по плана за земеразделяне на същото землището, при граници и съседи: имот № 191136 -индивид.застрояване на „Голф клуб Ибър”, имот № 119087- нива на „Марица Ре” ЕООД, имот № 119086- нива на „Навигатор” ЕООД, имот № 119085- нива насл. на Божичко Стоянов Лазаров, имот № 119084- нива на „Марица Ре” ЕООД, имот № 119083- нива насл. на Владимир Атанасов Лазаров, имот № 119089- индивид. Застрояване на „Яйкъна Ре” ЕАД и имот № 119101- полски път на Община град Долна баня, ведно с правото на строеж и/или построените в него сгради. Имотът е образуван от имот № 119088. 19. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ от 14.407 дка (четиринадесет декара четиристотин и седем квадратни метра), находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността „ЯЙКЪНА”, съставляващ имот 119093 (сто и деветнадесет хиляди деветдесет и трети) по плана за земеразделяне на същото землището, при граници и съседи: имот № 000826 - Язовир на Община град Долна баня, имот № 119101 — полски път на Община град Долна баня и имот № 128012- нива на „Яйкъна Ре” ЕАД, ведно с правото на строеж и/или построените в него сгради; 20. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ от 5.000 дка (пет декара), находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността „ЯЙКЪНА”, съставляващ имот № 119089 (сто и деветнадесет хиляди осемдесет и девети) по плана за земеразделяне на землището на град Долна баня, при граници и съседи на имота: имот № 119082- ливада на наследниците на Спасуна Алексова Якимова, имот № 119083 - нива на наследниците на Владимир Атанасов Лазаров, имот № 119137- индивидуално застрояване на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 119101- полски път на община град Долна баня и имот № 119155- индивидуално застрояване на „Яйкъна Ре” ЕАД, ведно с правото на строеж и/или построените в него сгради. Върху имота има следните ограничения: 11 електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност; 21. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ от 7.298 дка (седем декара двеста деветдесет и осем квадратни метра), находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността „ЯЙКЪНА”, съставляващ имот № 119154 (сто и деветнадесет хиляди сто петдесет и четвърти) по плана за земеразделяне на землището на град Долна баня, при граници и съседи на имота: имот № 119079- индивидуално застрояване на „Марица Ре” ЕООД, имот № 119080 — нива на наследниците на Димитър Георгиев Пенчев, имот № 119155- индивидуално застрояване на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 119101- полски път на община град Долна баня и имот № 119157 индивидуално застрояване на „Яйкъна Ре” ЕАД, ведно с правото на строеж и/или построените в него сгради. Имотът е образуван от имот № 119090; 22. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ от 6.890 дка (шест декара осемстотин и деветдесет квадратни метра), находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността „ЯЙКЪНА”, съставляващ имот № 119155 (сто и деветнадесет хиляди сто петдесет и пети) по плана за земеразделяне на землището на град Долна баня, при граници и съседи на имота: имот № 119154- индивидуално застрояване на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 119101 — полски път на община град Долна баня, имот № 119089 индивидуално застрояване на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 119082- ливада на наследниците на Спасуна Алексова Якимова, имот № 119081- нива на наследниците на Владо Костадинов Черешаров и имот № 119080- нива на наследниците на Димитър Георгиев Пенчев, ведно с правото на строеж и/или построените в него сгради. Имотът е образуван от имот № 119090. 23. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ от 6.999 дка (шест декара деветстотин деветдесет и девет квадратни метра) по нотариален акт, а по скица с площ от 7.000 дка /седем декара/, находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността „ЯЙКЪНА”, съставляващ имот № 119156 (сто и деветнадесет хиляди сто петдесет и шести) по плана за земеразделяне на землището на град Долна баня, при граници и съседи на имота: имот № 119157- индивидуално застрояване на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 119077 — нива на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 119076- индивидуално застрояване на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 119092- нива на „Яйкъна Ре” ЕАД и имот № 119101 - полски път на община град Долна баня, ведно с правото на строеж и/или построените в него сгради. Имотът е образуван от имот № 119091; 24. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ от 6.999 дка (шест декара деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността ЯЙКЪНА”, съставляващ имот № 119157 (сто и деветнадесет хиляди сто петдесет и седми) по плана за земеразделяне на землището на град Долна баня, при граници и съседи на имота: имот № 119156- индивидуално застрояване на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 119077 — нива на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 119078- нива на наследниците на Георги Костов Арнаутски, имот № 119079 - индивидуално застрояване на „Марица Ре” ЕООД, имот № 119154 - индивидуално застрояване на „Яйкъна Ре” ЕАД и имот № 119101- полски път на община град Долна баня, ведно с правото на строеж и/или построените в него сгради. Имотът е образуван от имот № 119091; 25. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ от 6.372 дка (шест декара триста седемдесет и два квадратни метра), находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността „ЯЙКЪНА”, съставляващ имот № 128024 (сто двадесет и осем хиляди двадесет и четвърти) по плана за земеразделяне на землището на град Долна баня, при граници и съседи на имота: имот № 128030- улица на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 128025 — нива на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 128016- нива на „Училищно наст.-СОУ Неофит Рилски”, имот № 128009- нива на Училищно наст. - СОУ „Неофит Рилски” и имот № 000669- полски път на „Яйкъна Ре” ЕАД. Имотът е образуван от имот № 128008. 26. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ от 6.497 дка (шест декара четиристотин деветдесет и седем квадратни метра), находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността „МЕРАТА” съставляващ имот № 133032 (сто тридесет и три хиляди тридесет и втори) по плана за земеразделяне на землището на град Долна баня, при граници и съседи на имота: имот № 000752- местен път на Община град долна баня, имот № 000244 — дере на „Училищно наст.- СОУ Неофит Рилски”, имот № 133033- нива на Славейко Владимиров Торушанов, имот № 133031 -нива на наследниците на Атанас Андонов Петков и имот № 133097-полски път на Община град Долна баня, ведно с правото на строеж и/или построените в него сгради. 27.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 102003 (сто и две хиляди и трети), находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, община Долна баня, област Софийска, в местност „ДОЛНОБАНСКО”, с начин на трайно ползване-индивидуално застрояване, с площ 4.501 Дка ( четири декара петстотин и един квадратни метра), при граници и съседи на имота: имот № 102005- земно образувание на община град Долна баня, имот N9 102002- нива на наследниците на Ангел Христов Дойнски, имот № 121032- нива на „Лазарис” ЕАД, имот № 121021- нива на „Лазарис” ЕАД, имот № 121002- ливада на насл. на Калиопа Ангелова Манавска и имот № 102004- индивидуално застрояване на „Марица Ре” ЕООД; 28.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 102004 /сто и две хиляди и четири/, находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, община Долна баня, област Софийска, в местността „БЕЛАТА ВОДА”, с начин на трайно ползване-индивидуално застрояване, с площ 3.106 дка /три декара сто и шест квадратни метра/, при граници и съседи на имота: имот № 102001- нива на „Яйкъна РЕ” ЕАД, имот № 102003- индивидуално застрояване на „Марица Ре” ЕООД, имот № 121002- ливада на наследници на Калиопа Ангелова Манавска и имот № 000825- вътрешна река на МОСВ. 29. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 122001 /сто двадесет и две хиляди и едно/, находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, община Долна баня, област Софийска, в местността „БЕЛАТА ВОДА”, с начин на трайно ползване -нива, с площ 13.998 дка /тринадесет декара деветстотин деветдесет и осем квадратни метра/, при граници и съседи на имота: имот № 179001- поляна на община Долна баня, имот № 179002- широколистна гора на община Долна баня, имот № 000744- местен път на община град Долна баня, имот № 122002- нива на Христо Борисов Ценов и др 30. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 131122 /сто тридесет и една хиляди сто двадесет и две/, находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, община Долна баня, област Софийска, в местността „ЯЙКЪНА”, с начин на трайно ползване- индивидуално застрояване, с площ 7.191 дка / седем декара сто деветдесет и един квадратни метра/, при граници и съседи на имота: имот № 131099 — полски път на Община гр. Долна баня, имот № 131121- индивидуално застрояване на „Голф клуб Ибър” АД, имот № 131058 - нива на наследници на Илия Иванов Шарков, имот № 131101- полски път на Община гр.Долна баня, който имот е образуван от имот N9 131059.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 17.08.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 12.08.2021

Валидност на процедурата: 18.08.2021

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 236199.00

Местонахождение на имота: гр.Долна Баня, Софийска област

Начална тръжна цена: 849568.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 16991.00 лв. без ДДС

Депозит: 84957.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи