Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 272

Номер на тръжна процедура: 272

Продавач: Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация “Цар Фердинанд І” ЕООД, с.Искрец, Софийска област

Населено място: село Искрец

Област: Софийска област

Описание: Поземлен имот с идентификатор 32843.182.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-494 на изпълнителния директор на АГКК от 16 февруари 2018 г.; адрес за поземления имот: местността „Санаториумът", с. Искрец, община Своге, област София; с площ 1181 кв. м., съгласно скица № 15-876866 от 25 ноември 2018 г.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: за санаториум, балнеосанаториум, профилакториум;стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 182029; заедно с построената в имота сграда – „Жилищна сграда при електроцентрала", с идентификатор 32843.182.29.1, със застроена площ от 45,00 кв. м. по Акт за държавна собственост № 1362 от 10 юли 2003 г. и 56,00 кв. м. по скица № 15-249504 от 22 март 2019 г,; брой етажи 1; предназначение: Здравно заведение.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 13.05.2021

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 10.05.2021

Валидност на процедурата: 30.06.2021

Идентификатор на имота: 32843.182.29

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1181.00

Местонахождение на имота: село Искрец, община Своге

Начална тръжна цена: 15827.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 792.00 лв. без ДДС

Депозит: 1583.00 лв. без ДДС