Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 265

Номер на тръжна процедура: 265

Продавач: Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация “Цар Фердинанд І” ЕООД, с.Искрец, Софийска област

Населено място: село Искрец

Област: Софийска област

Описание: Поземлен имот с идентификатор 32843.182.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-494 на изпълнителния директор на АГКК от 16 февруари 2018 г.; адрес за поземления имот: местността „Санаториумът'", с. Искрец, община Своге, област София; с площ 5546 кв. м., съгласно скица № 15-876838 от 25 ноември 2018 г.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: за санаториум, балнеосанаториум. профилакториум; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 182048; заедно с построените в него: а) страда „Консултативни кабинети" със застроена площ 836,00 кв. м по Акт за държавна собственост № 1362 от 10 юли 2003 г. и 833,00 кв. м по описаните по-долу скици, състояща се от следните две сгради: сграда с идентификатор 32843.182.48.3, със застроена площ 805 кв. м по скица № 15-249491 от 22 март 2019 г.; брой етажи 1; предназначение: Здравно заведение, съгласно скица № 15-405100 от 09 май 2019 , и сграда с идентификатор 32843.182.48.2, със застроена площ 28 кв. м по скица № 15-249489 от 22 март 2019 г.; брой етажи 1; предназначение: Промишлена сграда; б) сграда „Навес за въглища" с идентификатор 32843.182.48.1, със застроена площ 74,00 кв. м по Акт за държавна собственост № 1362 от 10 юли 2003 г. и 80,00 кв. м по скица № 15-249487 от 22 март 2019 г.; брой етажи 1; предназначение: Селскостопанска сграда.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 18.05.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 13.05.2021

Валидност на процедурата: 25.06.2021

Идентификатор на имота: 32843.182.48

Индивидуализация на обекта:

Площ: 5546.00

Местонахождение на имота: местността „Санаториумът'", с. Искрец, община Своге, област София

Начална тръжна цена: 176879.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 8844.00 лв. без ДДС

Депозит: 17688.00 лв. без ДДС