Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 253

Номер на тръжна процедура: 253

Продавач: Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик" АД

Населено място: Пазарджик

Област: Пазарджик

Описание: поземлен имот с идентификатор 55155.503.1382 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/, одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28 октомври 2008г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот от 10 август 2016 г., съгласно скица №15-337186 от 22 април 2020г., издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър /СГКК/- гр. Пазарджик, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул.“ Дунав“, площ по скица 1152 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с предназначение: за обект -комплекс за здравеопазване, предходен идентификатор 55155.503.1311, номер по предходен план 4407, квартал 412, парцел V- 1311, забележка: сграда с идентификатор 55155.503.1381.1 е разположена в поземлен имот с идентификатори 55155.503.1381 и 55155.503.1382 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 55155.503.1381, не е обект на продажба към този поземлен имот в настоящата процедура, сграда с идентификатор 55155.503.1381.3 е разположена в поземлени имоти с идентификатор 55155.503.1381 и 55155.503.1382 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 55155.503.1381, не е обект на продажба към този поземлен имот в настоящата процедура.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 16.04.2021

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 13.04.2021

Валидност на процедурата: 23.04.2021

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1152.00

Местонахождение на имота: гр.Пазарджик, ул.Дунав

Начална тръжна цена: 69800.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 6980.00 лв. без ДДС

Депозит: 34900.00 лв. без ДДС