Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 252

Номер на тръжна процедура: 252

Продавач: Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик" АД

Населено място: Пазарджик

Област: Пазарджик

Описание: поземлен имот с идентификатор 55155. 503.1381 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/, одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28 октомври 2008г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот от 10 август 2016 г., съгласно скица №15-337184 от 22 април 2020г., издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър /СГКК/- гр. Пазарджик, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул.“ Дунав“, площ по скица 3344 кв.м., предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване : за обект -комплекс за здравеопазване, стар идентификатор 55155.503.1311 преди последното изменение на КККР от 10 август 2016г., номер по предходен план 4407, квартал 412 , парцел III- 1311, заедно с построените в имота: сграда с идентификатор 55155.503.1381.1 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28 октомври 2008г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот от 10 август 2016г., съгласно скица №15-337190 от 22 април 2020г., издадена от СГКК-гр. Пазарджик, със застроена площ от 621 кв.м., брой етажи:2, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатори 55155.503.1381 и 55155.503.1382 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 55155.503.1381, с предназначение: за здравно заведение, стар идентификатор 55155.503.1311.1 преди последното изменение на КККР от 10 август 2016г., номер по предходен план няма, сграда с идентификатор 55155.503.1381.2 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28 октомври 2008г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот от 10 август 2016г., съгласно скица №15-337193 от 22 април 2020г., издадена от СГКК-гр. Пазарджик, със застроена площ от 137 кв.м., брой етажи:2, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1381, с предназначение: здравно заведение, стар идентификатор 55155.503.1311.2 преди последното изменение на КККР от 10 август 2016г., номер по предходен план няма, и сграда с идентификатор 55155.503.1381.3 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28 октомври 2008г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот от 10 август 2016г., съгласно скица №15-337195 от 22 април 2020г., издадена от СГКК-гр. Пазарджик, със застроена площ от 361 кв.м., брой етажи:1, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатор 55155.503.1381 и 55155.503.1382 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 55155.503.1381, с предназначение: здравно заведение, стар идентификатор 55155.503.1311.3 преди последното изменение на КККР от 10 август 2016г., номер по предходен план няма.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 15.04.2021

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 12.04.2021

Валидност на процедурата: 23.04.2021

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 3344.00

Местонахождение на имота: гр.Пазарджик, ул."Дунав"

Начална тръжна цена: 335900.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 33590.00 лв. без ДДС

Депозит: 167950.00 лв. без ДДС