Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 251

Номер на тръжна процедура: 251

Продавач: Напоителни системи ЕАД

Населено място: с. Лозно

Област: Кюстендил

Описание: Поземлен имот 44183.30.41, с адрес с. Лозно, м. Топилата, община Кюстендил, област Кюстендил, с площ 2627 кв., вид територия територия, заета от води и водни обекти, НТП водоем, м, стар номер 030041, заедно с находящото се в имота съоръжение изравнител и останалите подобрения на имота, всичко описано в Нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 68, том I, рег. № 729, дело 68/19.02.2020 г., вписан в Службата по вписвания с вх. № 627 от 19.02.2020 г. с акт № 84, том ІІІ, дело № / 2020 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 20.04.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 15.04.2021

Валидност на процедурата: 26.04.2021

Идентификатор на имота: 44183.30.41

Индивидуализация на обекта:

Площ: 2627.00

Местонахождение на имота: с. Лозно, м. Топилата, община Кюстендил, област Кюстендил

Начална тръжна цена: 10350.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1035.00 лв. без ДДС

Депозит: 3105.00 лв. без ДДС