Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 250

Номер на тръжна процедура: 250

Продавач: Напоителни системи ЕАД

Населено място: гр. Долни Дъбник

Област: Плевен

Описание: Поземлен имот с идентификатор 22407.141.139, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5 на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от 2 февруари 2021 г., с площ 857 кв. м, намиращ се в местността „Пелков геран”, в землището на гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен, заедно с построената в имота едноетажна сграда с идентификатор 22407.141.139.1, с предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение, със застроена площ 29 кв. м., актувани в Нотариален акт за собственост , издаден след извършена обстоятелствено проверка № 9, том I, рег. № 152, дело № 9 от 19.01.2021 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 23.04.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 20.04.2021

Валидност на процедурата: 23.04.2021

Идентификатор на имота: ПИ 22407.141.139 ведно със сграда с идентификатор 22407.141.139.1

Индивидуализация на обекта:

Площ: 857.00

Местонахождение на имота: гр. Долни Дъбник

Начална тръжна цена: 6940.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 694.00 лв. без ДДС

Депозит: 2082.00 лв. без ДДС