Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 249

Номер на тръжна процедура: 249

Продавач: Напоителни системи ЕАД

Населено място: с. Самуилово

Област: Сливен

Описание: Сграда 65303.55.259.1, област Сливен, община Сливен, с. Самуилово, вид собств. Държавна частна, функц. предн. Жилищна сграда със смесено предназначение, брой етажи 2, застроена площ 116 кв. м. КККР /СГРАДА с друго предназначение на два етажа с разгъната застроена площ 232,00 кв.м. в КНА/ и Сграда 65303.55.259.4, област Сливен, община Сливен, с. Самуилово, вид собств. Държавна частна, функц. предн. Жилищна сграда със смесено предназначение, брой етажи 1, застроена площ 85 кв. м, /СКЛАД с друго предназначение на един етаж със застроена площ 85,00 кв.м. в КНА/ и двете разположени върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 65303.55.259, област Сливен, община Сливен, с. Самуилово, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 2866 кв. м, стар номер 000259, актувани с Нотариален акт Констативен акт за собственост върху недвижим имот,на основание Акт № 3155 за държавна собственост от 28.07.2004 г., Заповед на Министерството на земеделието и горите с № РД 41-39 от 10.02.2005 г. за увеличаване капитала на "Напоителни системи" ЕАД, справка – извлечение от баланса на "Напоителни системи" ЕАД - -клон Средна Тунджа № 51, том V, рег. № 7039, дело № 689 от 29.07.2015 г., на нотариус Елена Шидерова – Нотариус вписана в регистъра на Нотариалната камара под № 128, с район на действие . района на Сливенския районен съд, ведно с право на достъп/преминаване – сервитут през ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 65303.55.259, област Сливен, община Сливен, с. Самуилово, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 2866 кв. м, стар номер 000259

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 13.04.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 08.04.2021

Валидност на процедурата: 22.04.2021

Идентификатор на имота: Сграда 65303.55.259.1 и Сграда 65303.55.259.4

Индивидуализация на обекта:

Площ: 317.00

Местонахождение на имота: област Сливен, община Сливен, с. Самуилово

Начална тръжна цена: 38747.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 3875.00 лв. без ДДС

Депозит: 11625.00 лв. без ДДС