Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 248

Номер на тръжна процедура: 248

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: село Атия

Област: Бургас

Описание: Поземлен имот с идентификатор 63015.505.466 по КККР на село Атия, община Созопол, област Бургас с площ от 308 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване,(незастроен), имотът актуван с Акт за частна държавна собственост № 7138/10.04.2014 год.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 18.05.2021

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи: 13.05.2021

Валидност на процедурата: 19.05.2021

Идентификатор на имота: 63015.505.466

Индивидуализация на обекта: УПИ ХVІ в квартал 4 по ПУП на село Атия

Площ: 308.00

Местонахождение на имота: село Атия, община Созопол, област Бургас

Начална тръжна цена: 12000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 500.00 лв. без ДДС

Депозит: 2000.00 лв. без ДДС