Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 247

Номер на тръжна процедура: 247

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: гр. Бургас

Област: Бургас

Описание: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.611.224.1.6 с площ 104,34 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ул. "Софроний" № 12, брой нива на обекта: 2, с предназначение: жилище, апартамент, ведно с избено помещение под самостоятелния обект и съответните идеални части от общите части на сградата, актуван с АЧДС № 9376/03.04.2019г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 15.04.2021

Начален час на търга: 10:30

Крайна дата за подаване на документи: 12.04.2021

Валидност на процедурата: 19.05.2021

Идентификатор на имота: 07079.611.224.1.6

Индивидуализация на обекта:

Площ: 104.34

Местонахождение на имота: гр. Бургас, община Бургас, ул. "Софроний" № 12

Начална тръжна цена: 141433.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1500.00 лв. без ДДС

Депозит: 5000.00 лв. без ДДС