Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 246

Номер на тръжна процедура: 246

Продавач: Земинвест ЕАД

Населено място: гр. Карнобат

Област: Бургас

Описание: Поземлен имот № 301042 с площ 12,848 дка, с начин на трайно ползване „Стопански двор“, в землището на гр. Карнобат, ЕКАТТЕ 36525, община Карнобат, област Бургас, при граници: имот № 301049, имот № 000105, имот № 301041 съгласно Нотариален акт за собственост върху недвижим имот – констативен № 132, том пети, рег. № 3630, дело 642 от 2015 г. на Нотариус Нели Стоянова – рег.№ 570 на НК с район на действие РС Карнобат, а съгласно скица на поземлен имот № 15-768804-24.08.2020 г., издадена от СГКК – гр. Бургас Поземлен имот с идентификатор 36525.301.42, с адрес: гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-703/14.03.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.04.2019 г.; площ: 12 846 кв.м.; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: за стопански двор; категория на земята: 0; съседи: 36525.104.105, 36525.301.41, 36525.301.49.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 12.04.2021

Начален час на търга: 12:00

Крайна дата за подаване на документи: 07.04.2021

Валидност на процедурата: 20.05.2021

Идентификатор на имота: 36525.301.42

Индивидуализация на обекта:

Площ: 12846.00

Местонахождение на имота: гр. Карнобат, обл. Бургас

Начална тръжна цена: 35947.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 500.00 лв. без ДДС

Депозит: 3595.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация