Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 245

Номер на тръжна процедура: 245

Продавач: „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД

Населено място: гр. Русе

Област: Русе

Описание: АПАРТАМЕНТ № 20, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 63427.8.686.25.20 по КККР на гр. Русе, в сграда идентификатор 63427.8.686.25 по КККР на гр. Русе, одобрени със Заповед № РД-18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, предназначение: друг вид сграда за обитаване, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. „Искър”, блок 89, ет. 1, със застроена площ 51,71 кв.м., състоящ се от: стая, кухня и коридор, заедно с 5,171 % идеални части от общите части на сградата

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 12.04.2021

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 07.04.2021

Валидност на процедурата: 14.05.2021

Идентификатор на имота: 63427.8.686.25.20

Индивидуализация на обекта:

Площ: 51.71

Местонахождение на имота: гр. Русе

Начална тръжна цена: 10200.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1020.00 лв. без ДДС

Депозит: 5100.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация