Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 244

Номер на тръжна процедура: 244

Продавач: „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД

Населено място: гр. Русе

Област: Русе

Описание: АПАРТАМЕНТ № 6, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 63427.8.683.4.6 по КККР на гр. Русе, находящ се в сграда с идентификатор 63427.8.683.4 по КККР на гр. Русе, предназначение: жилищна сграда - многофамилна, разположени в поземлен имот с идентификатор 63427.8.683 по КККР на гр. Русе, одобрени със Заповед № РД-18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. „Искър”, блок 83, ет. 1, състоящ се от: стая и кухня със застроена площ 40,68 кв.м., изба № 10 от 7,45кв.м., заедно с 15,334 % идеални части от общите части на сградата

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 07.04.2021

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 02.04.2021

Валидност на процедурата: 14.05.2021

Идентификатор на имота: 63427.8.683.4.6

Индивидуализация на обекта:

Площ: 40.68

Местонахождение на имота: гр. Русе

Начална тръжна цена: 8307.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 830.00 лв. без ДДС

Депозит: 4153.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация