Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 240

Номер на тръжна процедура: 240

Продавач: Напоителни системи ЕАД

Населено място: гр. Шумен

Област: Шумен

Описание: Апартамент - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.674.98.4.15, находящ се в област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. "Петра" № 1, ет. 2, вид собств. Частна, тип жилище, апартамент, бр. нива 1, площ по документ 59. кв.м., заедно дс 0,02827 % идеални части от общите части на сградата и съответстващия % идеални части от правото на строеж на сградата с идентификатор 83510.674.98.4, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. "Петра" № 1, функц. предн. Административна, делова сграда, брой етажи 2, брой самост.обекти 9, застроена площ 300 кв. м, построена върху поземлен имот 83510.674.98, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. "Петра" № 1, вид територия Урбанизирана, НТП За административна сграда, комплекс, площ 2936 кв. м, квартал 306, парцел 8, актуван с Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит на основание Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и Търговски закон № 153, том І, рег. № 1452, дело № 115 от 11.2.2011 г., на нотариус Ася Асенова с район на действие РС Шумен, с рег. № 019

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 08.04.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 05.04.2021

Валидност на процедурата: 15.04.2021

Идентификатор на имота: 83510.674.98.4.15

Индивидуализация на обекта:

Площ: 59.00

Местонахождение на имота: град шумен

Начална тръжна цена: 58705.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 5870.00 лв. без ДДС

Депозит: 17610.00 лв. без ДДС