Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 239

Номер на тръжна процедура: 239

Продавач: Напоителни системи ЕАД

Населено място: с. Мулдава

Област: Пловдив

Описание: Поземлен имот с идентификатор 49309.4.77, находящ се в землището на с. Мулдава, общ. Асеновград, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-38/03.06.2004, последно изменение със Заповед КД-14-16-206/20.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, имотът се намира в местността „Боаза”, с площ от 1000 кв.м. трайно предназначение на територията – Горска, начин на трайно ползване – за водностопанско хидромелиоративно съоръжение, номер по предходен план 004077, при граници и съседи на имота: 49309.4.78, 49309.4.76, 49309.4.13, 49309.4.501, описан в Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 70, том 4, рег. № 2953, дело № 631 от 17.08.2020 г., изготвен от Светлана Николова Кожухарова - Нотариус в района на Районен съд Асеновград, рег. № 234 от НК

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 12.04.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 07.04.2021

Валидност на процедурата: 14.04.2021

Идентификатор на имота: 49309.4.77

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1000.00

Местонахождение на имота: с. Мулдава

Начална тръжна цена: 4420.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 442.00 лв. без ДДС

Депозит: 1326.00 лв. без ДДС