Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 238

Номер на тръжна процедура: 238

Продавач: Напоителни системи ЕАД

Населено място: гр. Ботевград

Област: Софийска област

Описание: поземлен имот 05815.5.172, област София, община Ботевград, гр. Ботевград, м. ЦАНКИНСКА ВОДЕНИЦА, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водоем, площ 4491 кв. м, стар номер 005172, описан в Констативен нотариален акт за собственост върху недвижим имот, № 168, том ІV, рег. № 5745, дело № 704 от 29.12.2020 г., съставен от нотариус Данаил Главинов с № 371 – Районен съд Ботевград

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 07.04.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 02.04.2021

Валидност на процедурата: 13.04.2021

Идентификатор на имота: 05815.5.172

Индивидуализация на обекта:

Площ: 4491.00

Местонахождение на имота: област София, община Ботевград, гр. Ботевград, м. ЦАНКИНСКА ВОДЕНИЦА

Начална тръжна цена: 42050.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 4205.00 лв. без ДДС

Депозит: 12615.00 лв. без ДДС