Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 237

Номер на тръжна процедура: 237

Продавач: Напоителни системи ЕАД

Населено място: с. Горна Диканя

Област: Перник

Описание: Поземлен имот 16208.1.6, област Перник, община Радомир, с. Горна Диканя, м. МОЧКАТА, вид собств. Държавна частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, площ 3759 кв. м, стар номер 001006, описан в Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, № 65, том ІV, рег. № 4505, дело № 630 от 07.10.2020 г., съставен от нотариус Боян Каленков с № 073 – Районен съд град Радомир.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 07.04.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 02.04.2021

Валидност на процедурата: 12.04.2021

Идентификатор на имота: 16208.1.6

Индивидуализация на обекта:

Площ: 3759.00

Местонахождение на имота: област Перник, община Радомир, с. Горна Диканя, м. МОЧКАТА

Начална тръжна цена: 27280.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2728.00 лв. без ДДС

Депозит: 8184.00 лв. без ДДС