Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 235

Номер на тръжна процедура: 235

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: гр. Павел баня

Област: Стара Загора

Описание: СГРАДА с идентификатор 55021.501.1142.2 по КККР на гр. Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-61/31.08.2009 г. на ИД на АГКК, разположена в поземлен имот с идентификатор 55021.501.1142 (номер по предходен план: 1142, квартал: 104, парцел: II), застроена площ: 100 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: Здравно заведение, МК, построена 1972 г., актувана с АЧДС №8916/09.02.2018 г. в управление на Областния управител – чл. 18, ал. 1 от ЗДС.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 07.04.2021

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 02.04.2021

Валидност на процедурата: 05.06.2021

Идентификатор на имота: 55021.501.1142.2

Индивидуализация на обекта: номер по предходен план: 1142, квартал: 104, парцел: II

Площ: 100.00

Местонахождение на имота: гр. Павел баня, поземлен имот с идентификатор 55021.501.1142

Начална тръжна цена: 4260.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 500.00 лв. без ДДС

Депозит: 1000.00 лв. без ДДС