Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 234

Номер на тръжна процедура: 234

Продавач: "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД

Населено място: Бургас

Област: Бургас

Описание: Продажба на недвижим имот, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 07079.605.398 по КК на гр. Бургас с граници: : 07079.605.425, 07079.605.452, 07079.605.671, 07079.605.397, 07079.605.393, 07079.605.687, представляващ УПИ ХІ-765; кв.42 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас; целия с площ 5344 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект .

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 06.04.2021

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи: 01.04.2021

Валидност на процедурата: 05.05.2021

Идентификатор на имота: 07079.605.398

Индивидуализация на обекта:

Площ: 5344.00

Местонахождение на имота: Промишлена зона "СЕВЕР"

Начална тръжна цена: 404300.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 4043.00 лв. без ДДС

Депозит: 40430.00 лв. без ДДС