Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 233

Номер на тръжна процедура: 233

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Смолян

Населено място: с. Могилица

Област: Смолян

Описание: Застроен и незастроен недвижим имот – частна държавна собственост с площ 317кв.м, който образува УПИ ІV-гранично поделение, кв.36 по ПУП на с.Могилица, община Смолян, ведно с изградената в имота триетажна масивна административна сграда със застроена площ 182 кв.м. За имота е съставен Акт за частна държавна собственост № 3198 от 25.07.2008г. На основание чл.195, ал.6 и във връзка с чл.1 и 3 от ЗУТ с констативен протокол от 16.07.2020г. на комисия на община Смолян са дадени предписания към Областна администрация Смолян за събаряне на триетажната масивна сграда с площ 182кв.м, поради това, че същата е полуразрушена и не подлежи на възстановителни дейности.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 05.04.2021

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 31.03.2021

Валидност на процедурата: 04.04.2021

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта: УПИ ІV-гранично поделение, кв.36 по ПУП на с.Могилица, община Смолян

Площ: 317.00

Местонахождение на имота: с. Могилица

Начална тръжна цена: 8133.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 200.00 лв. без ДДС

Депозит: 200.00 лв. без ДДС