Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 232

Номер на тръжна процедура: 232

Продавач: "Холдинг Български Държавни Железници" ЕАД

Населено място: гр. Приморко

Област: Бургас

Описание: „Земя /Урегулиран поземлен имот/ с площ 414 (четиристотин и четиринадесет) кв.м, находяща се в гр. Приморско, п.к. 8290, ул. „Трети март”, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, представляваща поземлен имот с идентификатор 58356.503.381 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Приморско, община Приморско, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-106/09.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, стар идентификатор: квартал 39Б, парцел V-472, при граници (съседи): поземлени имоти с идентификатори 58356.503.391, 58356.503.389, 58356.503.382, 58356.503.380, 58356.503.379”

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 19.03.2021

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 16.03.2021

Валидност на процедурата: 24.03.2021

Идентификатор на имота: 58356.503.381

Индивидуализация на обекта:

Площ: 414.00

Местонахождение на имота: гр. Приморско

Начална тръжна цена: 104314.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1050.00 лв. без ДДС

Депозит: 10431.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация