Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 23

Номер на тръжна процедура: 23

Продавач: Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД

Населено място: гр. Бургас

Област: Бургас

Описание: Апартамент десен, с идентификатор 07079.608.42.1.29, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, състоящ се от спалня, дневна, кухня и сервизни помещения, адрес на имота: гр. Бургас, п.к. 8000, ул. „Цар Симеон I“ № 103, вх. 4, ет. 3, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.608.42, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, площ по документи 52,71 кв.м., прилежащи части: мазе 11,25 кв.м.; 2,46% ид.ч. от общите части на сградата, при съседи: на същия етаж: 07079.608.42.1.22, 07079.608.42.1.30, под обекта 07079.608.42.1.27, над обекта: 07079.608.42.1.31.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 02.03.2020

Начален час на търга: 10:30

Крайна дата за подаване на документи: 26.02.2020

Валидност на процедурата: 06.04.2020

Идентификатор на имота: 07079.608.42.1.29

Индивидуализация на обекта:

Площ: 52.71

Местонахождение на имота: гр. Бургас, п.к. 8000, ул. „Цар Симеон I“ № 103, вх. 4, ет. 3

Начална тръжна цена: 64400.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 650.00 лв. без ДДС

Депозит: 19500.00 лв. без ДДС