Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 221

Номер на тръжна процедура: 221

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Разград

Населено място: с. Бисерци

Област: Разград

Описание: Поземлен имот с идентификатор 04131.308.452 (нула четири хиляди сто тридесет и едно, точка, триста и осем, точка, четиристотин петдесет и две) с площ 10123 (десет хиляди сто двадесет и три) кв.м., тпт: земеделска, нтп: гори и храсти в земеделска земя, категория на земята: трета, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бисерци, община Кубрат, област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-419/ 19.06.2019 г. на Изпълнителна директор на АГКК, при граници на поземления имот: 04131.308.451, 04131.308.166, 04131.308.156

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 24.02.2021

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 19.02.2021

Валидност на процедурата: 28.04.2021

Идентификатор на имота: 04131.308.452

Индивидуализация на обекта:

Площ: 10123.00

Местонахождение на имота: с. Бисерци

Начална тръжна цена: 7221.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 400.00 лв. без ДДС

Депозит: 1000.00 лв. без ДДС