Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 22

Номер на тръжна процедура: 22

Продавач: Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД

Населено място: гр. Бургас

Област: Бургас

Описание: Апартамент № 16, с идентификатор 07079.607.21.1.52, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизни помещения, адрес на имота: гр. Бургас, п.к. 8000, ж.к. „Лазур“, бл. 21, вх. 3, ет. 6, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.607.21, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, площ по документи 59,54 кв.м., прилежащи части: избено помещение 5,44 кв.м., ведно с 1,66% ид.ч. от общите части на сградата, при съседи: на същия етаж: 07079.607.21.1.53, 07079.607.21.1.36, под обекта 07079.607.21.1.49, над обекта: няма.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 05.03.2020

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 28.02.2020

Валидност на процедурата: 06.04.2020

Идентификатор на имота: 07079.607.21.1.52

Индивидуализация на обекта:

Площ: 59.54

Местонахождение на имота: гр. Бургас, п.к. 8000, ж.к. „Лазур“, бл. 21, вх. 3, ет. 6

Начална тръжна цена: 66400.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 670.00 лв. без ДДС

Депозит: 20000.00 лв. без ДДС