Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 218

Номер на тръжна процедура: 218

Продавач: „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Населено място: Айтос

Област: Бургас

Описание: Самостоятелно обособени обекти, находящи се в сграда построена на източната регулационна линия на Поземлен имот с пл.№ 43, кв.122 по плана на град Айтос, целият с площ 717 кв.м, с административен адрес: гр. Айтос, ул. „Любен Каравелов“ № 4, а именно: 1.1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сградата – ГАРАЖ № 1 (едно), със застроена площ от 24.50 кв.м (двадесет и четири цяло и петдесет стотни кв.м), при граници: от изток – външен зид, от запад – входна врата, от север – гараж, собственост на „Даниел ЛД“ ЕООД, от юг – гараж № 2, собственост на „БП“ ЕАД, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построен обекта; 1.2.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сградата – ГАРАЖ № 2 (две), със застроена площ от 24.50 кв.м (двадесет и четири цяло и петдесет стотни кв.м), при граници: от изток – външен зид, от запад – входна врата, от север – гараж № 1, собственост на „БП“ ЕАД, от юг – гараж № 3, собственост на „БП“ ЕАД, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построен обекта; 1.3.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сградата – ГАРАЖ № 3 (три), със застроена площ от 24.50 кв.м (двадесет и четири цяло и петдесет стотни кв.м), при граници: от изток – външен зид, от запад – входна врата, от север – гараж № 2, собственост на „БП“ ЕАД, от юг – гараж, собственост на „Даниел ЛД“ ЕООД, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построен обекта

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 15.02.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 10.02.2021

Валидност на процедурата: 25.03.2021

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 24.50

Местонахождение на имота: гр.Айтос

Начална тръжна цена: 42000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2100.00 лв. без ДДС

Депозит: 4200.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация