Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 216

Номер на тръжна процедура: 216

Продавач: "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД

Населено място: Бургас

Област: Бургас

Описание: Продажба на недвижим имот, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 7079.605.404, c граници: 07079.605.563, 07079.605.679, 07079.605.405, 07079.605.452, 07079.605.425, 07079.605.403 по K.K. на гр. Бургас, представляващ УПИ XIX, в кв. 44, по плана на ПЗ „Север“ – гр. Бургас, целият с площ 4503 кв.м.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 18.02.2021

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи: 15.02.2021

Валидност на процедурата: 22.03.2021

Идентификатор на имота: 07079.605.404

Индивидуализация на обекта:

Площ: 4503.00

Местонахождение на имота: гр. Бургас, Промишлена зона Север

Начална тръжна цена: 340700.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 3407.00 лв. без ДДС

Депозит: 34070.00 лв. без ДДС