Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 215

Номер на тръжна процедура: 215

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Ловеч

Населено място: с. Малка Желязна

Област: Ловеч

Описание: Продажба на имот – частна държавна собственост, находящ се в село Малка Желязна, община Тетевен, област Ловеч, с административен адрес: ул. „Христо Рачев“ № 53, съставляващ поземлен имот с идентификатор 46437.701.304 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на селото, одобрени със Заповед № РД-18-1784 от 30.10.2018 г. на изп. директор на АГКК, с площ 1 217 кв.м, незастроен, актуван с акт за частна държавна собственост (АДС) № 3147/09.07.2020 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 23.02.2021

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 18.02.2021

Валидност на процедурата: 19.03.2021

Идентификатор на имота: 46437.701.304

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1217.00

Местонахождение на имота: с. Малка Желязна, община Тетевен

Начална тръжна цена: 4900.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 200.00 лв. без ДДС

Депозит: 2500.00 лв. без ДДС