Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 209

Номер на тръжна процедура: 209

Продавач: Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр.Велико Търново

Населено място: Велико Търново

Област: Велико Търново

Описание: СГРАДА с идентификатор 10447.507.641.2 по КККР на град Велико Търново, с административен адрес град Велико Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.507.641, със застроена площ 520.90 кв.м. и разгъната застроена площ 2 277.50 кв.м., на четири етажа; заедно със съответните на застроената площ на имота идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 10447.507.641

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 03.02.2021

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 29.01.2021

Валидност на процедурата: 06.02.2021

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 520.90

Местонахождение на имота: град Велико Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1

Начална тръжна цена: 2474921.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 123746.05 лв. без ДДС

Депозит: 1237460.50 лв. без ДДС

Изискуеми документи