Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 208

Номер на тръжна процедура: 208

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Ямбол

Населено място: с. Кабиле

Област: Ямбол

Описание: УРЕГИЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII 23, в кв. 12 по ПУП на с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол“, с площ от 560 кв.м., с отреждане „за жилищно застрояване“, при граници, съгласно скица № 604/20.07.2020г., издадена от община „Тунджа“: УПИ IX 23, УПИ IV 22, УПИ VI 21, улица, актуван с АДС № 4051/20.08.2020г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 25.01.2021

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 20.01.2021

Валидност на процедурата: 30.03.2021

Идентификатор на имота: УПИ VII 23, в кв. 12 по ПУП

Индивидуализация на обекта:

Площ: 560.00

Местонахождение на имота: с. Кабиле, община "Тунджа", област Ямбол

Начална тръжна цена: 7020.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 350.00 лв. без ДДС

Депозит: 702.00 лв. без ДДС