Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 207

Номер на тръжна процедура: 207

Продавач: Напоителни системи ЕАД

Населено място: с. Мрамор

Област: Софийска област

Описание: Поземлен имот 49206.2633.40, област София (столица), община Столична, с. Мрамор, район Връбница, ул. "Васил Левски", вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 1553 кв. м, стар номер 40, квартал 24a, ведно с находящите се на територията на поземлен имот сграда 49206.2633.40.1, област София (столица), община Столична, с. Мрамор, район Връбница, ул. "Васил Левски", вид собств. Частна, функц. предн. Жилищна сграда - еднофамилна, брой етажи 2, застроена площ 43 кв. м и сграда 49206.2633.40.2, област София (столица), община Столична, с. Мрамор, район Връбница, ул. "Васил Левски", вид собств. Частна, функц. предн. Постройка на допълващото застрояване, брой етажи 1, застроена площ 50 кв. м, описани в Нотариален акт за собственост върху недвижим имот по документи, № 110, том ІV, рег. № 6915, дело № 627 от 24.06.2020 г., съставен от нотариус Ивайло Николов с № 040 – град София, стопанисвани от „Напоителни системи ЕАД- София- клон“

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 27.01.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 22.01.2021

Валидност на процедурата: 24.01.2021

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1553.00

Местонахождение на имота: с. Мрамор

Начална тръжна цена: 86212.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 8621.00 лв. без ДДС

Депозит: 25863.00 лв. без ДДС