Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 206

Номер на тръжна процедура: 206

Продавач: Напоителни системи ЕАД

Населено място: с. Баничан

Област: Благоевград

Описание: Дървопроизводствена площ с площ от 124,777 дка, находящо се в местността „Водохващането”, в землището на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград, имот с номер 000054, при граници и съседи: 000066, 028016, 000062, актуван с Нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 170, том І, рег. № 2462, дело 157 от 2010 г. или съгласно скица и КК и КР „поземленимот 02600.14.219, областБлагоевград, общинаГоцеДелчев, с. Баничан, м. ВОДОХВАЩАНЕТО, видсобств. Държавначастна, видтериторияГорска, НТП Другвиддървопроизводителнагора, площ 124788 кв. м, старномер 000054, Заповедзаодобрениена КККР № РД-18-1669/09.10.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК“,

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 10.02.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 05.02.2021

Валидност на процедурата: 11.02.2021

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 124.78

Местонахождение на имота: с. Баничан

Начална тръжна цена: 98989.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 9900.00 лв. без ДДС

Депозит: 29697.00 лв. без ДДС