Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 205

Номер на тръжна процедура: 205

Продавач: ВРАНА ЕАД

Населено място: София

Област: София

Описание: Поземлен имот с идентификатор 44063.1447.3209 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лозен, Столична община, област София /столица/, одобрени със Заповед № РД-18-31/03.04.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК и изменение от 02.04.2015г, находящ се в землището на с. Лозен, Район Искър и административен адрес: гр.София, бул.”Цариградско шосе”№387, с площ 3 949 (три хиляди деветстотин четиридесет и девет) кв.м. по нотариален акт и скица, при съседи по скица от кадастралната карта: 44063.1447.8, 44063.1447.3134, 44063.1447.3101, 44063.1447.3307, 44063.1447.3118, ведно с построената в него Масивна двуетажна сграда с идентификатор 44063.1447.3209.1, представлявяща Топлоцентрала с площ от 946 кв.м. (деветстотин четиридесег и шест) по нотариален акт, а по скица 846 (осемстотин четиридесет и шест) кв.м.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 19.02.2021

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 16.02.2021

Валидност на процедурата: 17.02.2021

Идентификатор на имота: 44063.1447.3209

Индивидуализация на обекта:

Площ: 3949.00

Местонахождение на имота: гр. София, бул. Цариградско шосе №387

Начална тръжна цена: 385000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 7700.00 лв. без ДДС

Депозит: 77000.00 лв. без ДДС