Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 204

Номер на тръжна процедура: 204

Продавач: Земинвест ЕАД

Населено място: гр. Карнобат

Област: Бургас

Описание: Поземлен имот № 301041 с площ 21,720 дка, с начин на трайно ползване „Стопански двор“, в землището на гр. Карнобат, ЕКАТТЕ 36525, община Карнобат, област Бургас, при граници: имот № 301049, имот № 000105, имот № 301042, ведно с изградените в имота: 1. ОВЧАРНИК, на един етаж от масивна конструкция, с площ от 480.00 кв.м.; 2. ОВЧАРНИК, на един етаж от масивна конструкция, с площ 397.00 кв.м.; 3. ОВЧАРНИК на един етаж от масивна конструкция с площ от 135.00 кв.м.; 4. ОВЧАРНИК на един етаж от масивна конструкция, с площ от 299,00 кв.м.; 5. ОВЧАРНИК на един етаж от масивна конструкция с площ от 392.00 кв.м.; 6. ОВЧАРНИК на един етаж от масивна конструкция, с площ от 311,00 кв.м.; 7. ОВЧАРНИК на един етаж от масивна конструкция, с площ от 162 кв.м.; 8. ОВЧАРНИК на един етаж от масивна конструкция, с площ от 390 кв.м., съгласно Нотариален акт за собственост върху недвижим имот – констативен № 132, том пети, рег. № 3630, дело 642 от 2015 г. на Нотариус Нели Стоянова – рег.№ 570 на НК с район на действие РС Карнобат, а съгласно скица на поземлен имот № 15-768793-24.08.2020 г., издадена от СГКК – гр. Бургас Поземлен имот с идентификатор 36525.301.41, с адрес: гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-703/14.03.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.04.2019 г.; площ: 21 717 кв. м.; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: за стопански двор; категория на земята: 0; съседи: 36525.301.49, 36525.301.42, 36525.104.105; сгради, които попадат в имота: 1. Сграда 36525.301.41.1, застроена площ 479 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска; 2. Сграда 36525.301.41.2, застроена площ 397 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска; 3. Сграда 36525.301.41.3, застроена площ 135 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска; 4. Сграда 36525.301.41.4, застроена площ 299 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска; 5. Сграда 36525.301.41.5, застроена площ 392 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска; 6. Сграда 36525.301.41.6, застроена площ 311 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска; 7. Сграда 36525.301.41.7, застроена площ 162 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска; 8. Сграда 36525.301.41.8, застроена площ 390 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 21.01.2021

Начален час на търга: 14:00

Крайна дата за подаване на документи: 18.01.2021

Валидност на процедурата: 22.02.2021

Идентификатор на имота: 36525.301.41

Индивидуализация на обекта:

Площ: 21720.00

Местонахождение на имота: гр. Карнобат

Начална тръжна цена: 48612.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 500.00 лв. без ДДС

Депозит: 4861.20 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация