Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 202

Номер на тръжна процедура: 202

Продавач: АППК

Населено място: град Бяла

Област: Русе

Описание: Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Русе, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07603.501.586 с площ от 873 кв. м, намиращ се на ул. „Васил Левски“ № 4 в гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, ведно с построените в него сгради с идентификатори: 07603.501.586.2, 07603.501.586.3 и 07603.501.586.4

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 28.01.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 25.01.2021

Валидност на процедурата: 01.02.2021

Идентификатор на имота: 07603.501.586

Индивидуализация на обекта: Поземлен имот с идентификатор 07603.501.586 с площ от 873 кв. м, ведно с построените в него сгради с идентификатори: 07603.501.586.2, 07603.501.586.3 и 07603.501.586.4

Площ: 873.00

Местонахождение на имота: гр. Бяла

Начална тръжна цена: 125000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 6000.00 лв. без ДДС

Депозит: 23800.00 лв. без ДДС