Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 188

Номер на тръжна процедура: 188

Продавач: Напоителни системи ЕАД

Населено място: с. Мухово

Област: Софийска област

Описание: Източен апартамент, представляващ апартамент № 1, първи етаж, със застроена площ 72,25 кв.м., състоящ се от две спални, кухня, коридор, килер, склад и санитарен възел, обособен като самостоятелно жилище с отделен вход от към източната страна на едноетажна масивна жилищна сграда – блок № 42, при граници на апартамента : от запад – апартамент № 2, от север, изток и юг – двор, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, както и ведно с вещното право на строеж върху държавен урегулиран поземлен имот /дворно място/ с площ 494,00 кв.м., с уредени регулационни сметки, находящ се в село Мухово, община Ихтиман, област Софийска, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVIII – 107, квартал 15 по дворищно регулационния план на същото населено място, актуван с Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит на основание Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и Търговски закон № 131, том ІІ, рег. № 2379, дело № 311 от 19.12.2017 г., на нотариус Соня Владимирова с район на действие РС Ихтиман, с рег. № 013.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 14.01.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 11.01.2021

Валидност на процедурата: 15.01.2021

Идентификатор на имота: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVIII – 107, квартал 15

Индивидуализация на обекта:

Площ: 72.25

Местонахождение на имота: с. Мухово

Начална тръжна цена: 14214.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1422.00 лв. без ДДС

Депозит: 4266.00 лв. без ДДС