Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 187

Номер на тръжна процедура: 187

Продавач: Напоителни системи ЕАД

Населено място: с. Мухово

Област: Софийска област

Описание: Апартамент № 1, обособен като самостоятелно жилище с отделен вход от към източната страна на едноетажна масивна жилищна сграда – блок № 40, на един етаж, със застроена площ 103,23 кв.м., състоящ се от две спални, хол, кухня, три килера, баня, тоалетна, предверие и две антрета, при граници на апартамента : от запад – апартамент № 2, от изток – стълбище, от север и юг – двор, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и ведно с вещното право на строеж върху държавен урегулиран поземлен имот, с уредени регулационни сметки, находящ се в село Мухово, община Ихтиман, област Софийска, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIV – 107 (четиринадесети за имот номер сто и седем), квартал 15 (петнадесет) по дворищно регулационния план на същото населено място, актуван с Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит на основание Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и Търговски закон № 189, том І, рег. № 1140, дело № 150 от 22.07.2015 г., на нотариус Соня Владимирова с район на действие РС Ихтиман, с рег. № 013.”

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 22.12.2020

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 17.12.2020

Валидност на процедурата: 23.12.2020

Идентификатор на имота: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIV – 107, квартал 15

Индивидуализация на обекта:

Площ: 103.23

Местонахождение на имота: с. Мухово

Начална тръжна цена: 19356.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1936.00 лв. без ДДС

Депозит: 5808.00 лв. без ДДС