Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 186

Номер на тръжна процедура: 186

Продавач: Напоителни системи ЕАД

Населено място: гр. Пловдив

Област: Пловдив

Описание: п.и. 40467.11.552, стар пл. № 011211(с площ по н.а. 41237, разделен на два имота: 40467.11.552 и 40467.11.553, съобразно заповед на и.д. на АГКК №РД-18-867/13.12.2019г по КК и КР), вид територия: територия, заета от води и водни обекти, НТП – „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, с площ от 742 кв. м, съгласно скица на СГКК – гр. Пловдив 15-321698-13-04-2020 и п.и. 40467.11.553, стар пл. № 011211, вид територия: територия, заета от води и водни обекти, НТП – „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, с площ от 40494 кв. м, съгласно скица на СГКК – гр. Пловдив 15-321710-13-04-2020 г., заедно с изградения в тях изравнител ДКК до КЦМ, представляващ съоръжение с инвентарен номер на клон „Марица“ 31064, подробно описани при съседи и с граници, съобразно Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 77, том 2, рег. № 2466, дело № 275 от 2019 г., вписан в Сл. по Вписванията – Пловдив с №151, том 54, дв.вх.рег. №19175, дело 10905/10.07.2019г., и акт за частна държавна собственост № 4826/ 08.08.2002 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 21.12.2020

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 16.12.2020

Валидност на процедурата: 22.12.2020

Идентификатор на имота: 40467.11.552 ; 40467.11.553

Индивидуализация на обекта:

Площ: 41236.00

Местонахождение на имота: гр. Пловдив

Начална тръжна цена: 373170.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 37317.00 лв. без ДДС

Депозит: 111951.00 лв. без ДДС