Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 185

Номер на тръжна процедура: 185

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Монтана

Населено място: гр.Берковица

Област: Монтана

Описание: недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 03928.512.591.1.21 със ЗП 50,20 кв. м, съставляващ 3 броя помещения със ЗП съответно 16,50 кв. м, 22,30 кв. м и 11,40 кв. м, ведно с 46% идеални части от входното антре, коридора и тоалетна, трите със ЗП 27 кв. м, както и съответните идеални части от общите части на пететажна масивна жилищна сграда с идентификатор 03928.512.591.1 по КККР на град Берковица, одобрени със Заповед № РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с предназначение – за офис, находящ се на етаж 0 в сграда с идентификатор 03928.512.591.1 по КККР на град Берковица, ул. „Николаевска“, бл. 23, община Берковица, област Монтана, актуван с АДС № 3899/14.03.2018 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 11.12.2020

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 08.12.2020

Валидност на процедурата: 19.02.2021

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 50.20

Местонахождение на имота: гр. Берковица

Начална тръжна цена: 34800.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1000.00 лв. без ДДС

Депозит: 5000.00 лв. без ДДС