Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 179

Номер на тръжна процедура: 179

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Видин

Населено място: с. Боровица

Област: Видин

Описание: - Ветеринарна лечебница – едноетажна, монолитна сграда със застр. площ 138 кв.м., постр. 1975г. - Терен с площ 294 кв.м., находящ се в oбл. Видин, общ. Белоградчик, с. Боровица, кв. 47, имот VI, актуван с АЧДС №2374/26.07.2005 г., при граници на имота: от две страни улица и УПИ X от квартал 47 – Иван Подолински.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 23.11.2020

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи: 18.11.2020

Валидност на процедурата: 29.12.2020

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 294.00

Местонахождение на имота: oбл. Видин, общ. Белоградчик, с. Боровица

Начална тръжна цена: 5890.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 300.00 лв. без ДДС

Депозит: 100.00 лв. без ДДС