Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 177

Номер на тръжна процедура: 177

Продавач: "Холдинг Български Държавни Железници" ЕАД

Населено място: гр. Приморско

Област: Бургас

Описание: „Земя /Урегулиран поземлен имот/ с площ 405 (четиристотин и пет) кв.м., находяща се в гр. Приморско, п.к. 8290, ул. „Трети март”, с трайно прeдназначение на територията: урбанизирана, представляваща поземлен имот с идентификатор 58356.503.390 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Приморско, община Приморско, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-106/09.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, стар идентификатор: квартал: 3902 /по данъчно удостоверение и влязло в сила съдебно решение - квартал 39Б/, парцел ХІ-472, при граници (съседи): поземлени имоти с идентификатори 58356.503.456. 58356.503.389. 58356.503.391”

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 26.11.2020

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 23.11.2020

Валидност на процедурата: 22.11.2020

Идентификатор на имота: 58356.503.390

Индивидуализация на обекта:

Площ: 405.00

Местонахождение на имота: гр. Приморско, ул. „Трети март”

Начална тръжна цена: 102046.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1050.00 лв. без ДДС

Депозит: 10204.60 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация