Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 174

Номер на тръжна процедура: 174

Продавач: ВРАНА ЕАД

Населено място: гр. София

Област: София

Описание: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лозен, Столична община, област София /столица/, одобрени със Заповед № РД-18-31/03.04.2012 г.на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, представляващ АПАРТАМЕНТ № 7 /седем/, находящ се в град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385, вход „Г”, етаж 3 /три/, със застроена площ от 65,86 /шестдесет и пет цяло и осемдесет и шест стотни/ квадратни метра, състоящ се от две стаи, кухня, коридор и сервизно помещение, при съседи по архитектурен проект : двор, апартамент № 6 от вход „В”, улица, апартамент № 8 от вход „Г” и стълбище и при съседи по схема от кадастралната карта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 4063.1447.3428.1.40, и 44063.1447.3428.1.38, под обекта- 44063.1447.3428.1.24 и над обекта: няма, заедно с 2,56 % /две цяло и петдесет и шест стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и 2,2206 % идеални части от правото на собственост от поземления имот , върху който е построена сградата, същият с идентификатор 44063.1447.3428., с трайно предназначение на територията земеделска и начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект, целият с площ по скица от АГКК от 4 315 кв.м. /четири хиляди триста и петнадесет квадратни метра/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 44063.1447.8, 44063.1447.3429, 44063.1447.3307 и 44063.1447.3210.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 10.11.2020

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 05.11.2020

Валидност на процедурата: 14.12.2020

Идентификатор на имота: 44063.1447.3428.1.39

Индивидуализация на обекта:

Площ: 65.86

Местонахождение на имота: гр. София, бул. Цариградско шосе №385

Начална тръжна цена: 34000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 680.00 лв. без ДДС

Депозит: 6800.00 лв. без ДДС