Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 172

Номер на тръжна процедура: 172

Продавач: ВРАНА ЕАД

Населено място: София

Област: София

Описание: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лозен, Столична община, област София /столица/, одобрени със Заповед № РД-18-31/03.04.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, представляващ АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/, находящ се в град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385, вход „Д”, етаж 2 /две/, със застроена площ от 30,00 /тридесет цяло/ квадратни метра, състоящ се от две стаи с 1/2/една втора/ идеална част от общо сервизно помещение, при съседи по архитектурен проект : стълбище, апартамент № 6 от вход „Г”, улица и апартамент № 2 от вход „Д” и при съседи по схема от кадастралната карта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 44063.1447.3428.1.28 и 44063.1447.3428.1.26, под обекта- 44063.1447.3428.1.12 и над обекта: 44063.1447.3428.1.42 , заедно с 1,17 % /едно цяло и седемнадесет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и 1,0115 % идеални части от правото на собственост от поземления имот , върху който е построена сградата, същият с идентификатор 44063.1447.3428., с трайно предназначение на територията земеделска и начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект, целият с площ по скица от АГКК от 4 315 кв. м. /четири хиляди триста и петнадесет квадратни метра/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 44063.1447.8, 44063.1447.3429, 44063.1447.3307 и 44063.1447.3210.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 26.11.2020

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 23.11.2020

Валидност на процедурата: 02.01.2021

Идентификатор на имота: 44063.1447.3428.1.27

Индивидуализация на обекта:

Площ: 30.00

Местонахождение на имота: гр. София, бул. Цариградско шосе №385

Начална тръжна цена: 15500.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 310.00 лв. без ДДС

Депозит: 3100.00 лв. без ДДС