Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 164

Номер на тръжна процедура: 164

Продавач: ВРАНА ЕАД

Населено място: София

Област: София

Описание: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лозен, Столична община, област София /столица/, одобрени със Заповед № РД-18-31/03.04.2012 г.на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, представляващ АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/, находящ се в град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385, вход „А”, етаж 2 /две/, със застроена площ от 50,49 /петдесет цяло и четиридесет и девет стотни/ квадратни метра, състоящ се от стая, кухня, коридор и сервизно помещение, при съседи по архитектурен проект : стълбище, апартамент № 4 от вход „А”, улица, апартамент № 4 от вход „Б” и апартамент № 6 от вход „А” и при съседи по схема от кадастралната карта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 44063.1447.3428.1.18, 4063.1447.3428.1.15, и 44063.1447.3428.1.17, под обекта- 44063.1447.3428.1.4 и над обекта: 44063.1447.3428.1.31 , заедно с 1,96 % /едно цяло и деветдесет и шест стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и 1,7024 % идеални части от правото на собственост от поземления имот , върху който е построена сградата, същият с идентификатор 44063.1447.3428., с трайно предназначение на територията земеделска и начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект, целият с площ по скица от АГКК от 4 315 кв.м. /четири хиляди триста и петнадесет квадратни метра/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 44063.1447.8, 44063.1447.3429, 44063.1447.3307 и 44063.1447.3210.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 23.11.2020

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 18.11.2020

Валидност на процедурата: 26.12.2020

Идентификатор на имота: 44063.1447.3428.1.16

Индивидуализация на обекта:

Площ: 50.49

Местонахождение на имота: гр. София, бул. Цариградско шосе №385

Начална тръжна цена: 26000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 520.00 лв. без ДДС

Депозит: 5200.00 лв. без ДДС