Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 160

Номер на тръжна процедура: 160

Продавач: АППК

Населено място: гр. Бяла черква

Област: Велико Търново

Описание: Недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на Министерството на земеделието, храните и горите, представляващ: ветеринарна лечебница – дворно място, с площ от 2730 кв. м, съставляващо УПИ I – за хранително-вкусова промишленост, в кв. 99 по плана на гр. Бяла черква заедно с построената в него сграда на два етажа, състояща се от едноетажна част – манипулационна, и двуетажна част – кабинет и жилище, със застроена площ от 135 кв. м, намиращ се в гр. Бяла черква, община Павликени, област Велико Търново

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 11.11.2020

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 06.11.2020

Валидност на процедурата: 13.11.2020

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 2730.00

Местонахождение на имота: гр. Бяла черква, община Павликени, област Велико Търново

Начална тръжна цена: 40000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1500.00 лв. без ДДС

Депозит: 7500.00 лв. без ДДС