Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 144

Номер на тръжна процедура: 144

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: село Рупча, община Руен

Област: Бургас

Описание: Урегулиран поземлен имот I (първи) в квартал 16 (шестнадесети) по плана на село Рупча, община Руен, одобрен със Заповед № 968/25.09.1979 год. с площ от 684 кв.м. (шестстотин осемдесет и четири квадратни метра), ведно с находящата се в имота масивна жилищна сграда на един надземен етаж – бивш фелдшерски пункт, със застроена площ от 68 (шестдесет и осем квадратни метра); земята и сградата актувани с АЧДС № 9764/23.01.2020 г. и с Акт № 9789/19.02.2020 год. за поправка на Акт за частна държавна собственост № 9764/23.01.2020 год.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 16.09.2020

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи: 11.09.2020

Валидност на процедурата: 19.10.2020

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 684.00

Местонахождение на имота: село Рупча, община Руен

Начална тръжна цена: 21978.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 300.00 лв. без ДДС

Депозит: 3000.00 лв. без ДДС